Skip to content

Politik

Princip

Program

I mange år har vi haft for meget lid til det offentlige, hvor vi som samfund er blevet værnet om og gjort svagere, og samtidigt også har fjernet vores frihed. Lad os være stolte over, at vi grundlæggende er i stand til at forsørge os selv.

Fra Atassut, finder vi det vigtigt at have respekt for vores medmennesker. Når vi er så et lille samfund, kan vi kun opnå det bedst mulige ved at have respekt for vores medmennesker. Et samfund med mundhuggeri, er et samfund, der forsinker sig selv i at opnå fremskridt.

Fra Atassut, prioriterer vi frihed. Menneskets frihed, og frihed til at kunne ytre sig, selvstændigt, og uanset økonomiske forhold. Der følger dog også et ansvar med frihed. Vi har hver især som mennesker et ansvar for os selv, for vores familie, vores børn, samt for samfundet. At have en familie er en stor forpligtelse i sig selv.

Frihed betyder dog ikke, at landet skal drives uden at binde sig til et andet land. Da der altid følger ansvar med frihed, finder vi det ikke ansvarligt at løsrive sig fra et land, hvor forholdet i forvejen fungerer godt og solidt.

Lad os stoppe med at bruge talemåden ”hvornår finder der handling sted?” i samfundet, og i stedet selv tage initiativ til at finde nye måder at handle på. Vi bør som et samfund selv opsøge måder at handle og yde på, i stedet for kun at vente på at partierne, kommunerne, Naalakkersuisut og andre gør noget.

Atassut er ikke et parti der lover guld og grønne skove, blot med henblik på populisme. Atassut er et parti, der fører en ansvarlig politik med baggrund i realiteten, og ikke fratager ansvar fra andre. Atassut er et parti, der i alle henseender støtter et samfund, med mennesket i centrum. Vi vil stå fast i vores arbejde, uden brugen af fine budskaber, der blot er til for at skabe en forestilling om et urealistisk glansbillede. Fra Atassut tror vi på folket og samfundet, og på færdigheder et menneske selv ejer. Hvis vi ikke tror på det, vil vi kun vanskeliggøre folkets evne til at klare sig selv. Fra Atassut ser vi ikke befolkningen som stakler, men mener tværtimod at et menneske er stærkt, og er i stand til at klare sig selv. Atassut ser gerne at landets ledere ikke fratager folkets ansvar, men de grundlæggende offentlige ansvarsområder og folk med fysisk og psykisk svage under alle omstændigheder skal have den hjælp der behøves. Vi skal skabe så mange uddannelsesmuligheder som muligt, dog uden at fratage forældrenes ansvar. Atassut vil holde styringsmæssige barrierer for samhandel så simple som muligt – og aldrig med flugt fra hvad en regering er forpligtet til

Familie

Familien er en søjle, som er den vigtigste grundpille i samfundet. Forældre bærer det vigtigste ansvar, og største forpligtelse. Forældre er ansvarlige for deres barns tryghed. Det er forældrenes ansvar, at barnet kommer forberedt i skole. Forældre skal opdrage deres børn til at de som voksne vil kunne klare sig selvstændigt.

 

Et hjem er et fundament. Det er der forældrenes største ansvar at opdrage deres børn med et trygt hjem, hvor barnet ikke udsættes for barske eller ubehagelige oplevelser. Hvis forældrene ikke er i stand til at opdrage sine børn ordentligt, er det myndighedernes ansvar at gribe ind med alle kræfter, således at børnene altid får den bedst mulige opvækst.

Sundhedsvæsnet

Vi går til læge for at passe på vores helbred. Fra Atassut arbejder vi på at befolkningen ikke skal vente med at søge læge, før det er blevet rigtig slemt. Personalet i sundhedsvæsnet kan ikke følge med, til trods for at de yder deres bedste. Den tunge byrde er et resultat af, at man for tidligt hjemtog ansvarsområdet. Vi, fra Atassut, vil kæmpe for at man ikke skal gennemgå dette igen.

Et menneske er selv ansvarlig for sin sundhed. Et menneske skal tage vare på sig selv ved sund kost, dyrke motion, undgå rygning, undgå alkoholmisbrug, ved at have et beskyttet sexliv – derudover er vi selv ansvarlig for at passe godt på vores tænder.

Når folk bliver mere fokuseret på sundhed, sygdomme og lignende, vil sundhedsvæsnet få mere tid og råd til at behandle sygdomme og skader, som et menneske selv ikke er herre over.  

Kirke

Et menneske der i sit sind er stærkt, er et menneske som er i stand til at holde sig selv oprejst. Vi vil arbejde for at forbedre præsternes vilkår, blandt andet ved at sikre bolig for dem. Menighedsrepræsentanter må støttes igen, ved udvide deres ansvar, samt vil vi, fra Atassut, arbejde for at der kommer flere organister i hele landet.

Uddannelse

Når vi tænker på uddannelse, er det forældrene, der har det største ansvar herom. Ved at støtte barnet fra barnsben, være nøje opmærksom, samt ved også stille krav til barnet. En lærer skal undervise elever – forældrene skal opdrage.

Uddannelse skal ikke tages på baggrund af uddannelsesstøtten – det skal være på baggrund af menneskets egen vilje til at få en uddannelse, og ansvarlighed for sin fremtid.

Hvis vi skal gøre det attraktivt for dem der læser i udlandet at vende tilbage til Grønland, må vi arbejde for at erhverv i Grønland kan betale sig, med lettere muligheder for at blive selvstændig erhvervsdrivende, og med lavere skattetryk.

Hvis skattetrykket lempes, vil de veluddannede motiveres til at vende tilbage, med større rådighed til at købe bolig.

Arbejdsmarked

”De hænder som er i stand til at arbejde, skal arbejde” har været Atassuts ordsprog siden partiet blev stiftet. Vi har hver især et ansvar for at forsørge os selv. Hvis vi ikke selv er i stand til at tage et ansvar, vil vi altid stå og blive fortrængt af de udefrakommende. Her tænkes på både faglærte og ufaglærte.

Det skal altid kunne betale sig at have beskæftigelse. Lysten til at arbejde vil derudover også øges ved at sænke skatteydelserne.

Erhverv

Iværksætteri af selvstændige virksomheder bør altid være ukompliceret. Man bør alene ikke sætte lid til erhverv i havet – Atassuts mål er at udvikle de mange muligheder for erhverv i landet, som i forvejen eksisterer.

Disse kan opnås ved netop at mindske de barrierer der er for samhandel, samt ved tilpasning af skatteydelser, således de bliver mere harmoniske. Som en del af verden og ved produktion af landets ressourcer, er det vigtigt at vi selv er ansvarlige for håndtering af fødevare i landet, således at vi på den måde kan styre produktionen af disse som eksportvarer.

Det er vigtigt at beskytte bevarelse af slædehunde, som stadigvæk bruges som erhverv, da de for fiskeri, fangst, samt for turisme er essentielle. Det er vigtigt at slædehundene ikke blandes med andre racer, at der er opdrættet gode hundespande, at der tages god hånd om dem af ejeren, at der reageres hurtigt når der er sygdom blandt hundene, samt at hundene vaccineres for at bekæmpe rabies. Disse forhold vil vi, fra Atassut, arbejde for.

Virksomheder

Selvstændige virksomheder skal primært være dem der driver erhverv i landet. De offentligt ejede virksomheder skal være af et fåtal. De små virksomheder skal have størst frihed, med mulighed for at kunne konkurrere, uden større indblanding fra det offentlige.

Mulighed for nye arbejdspladser skal fremmes. De offentligt ejede virksomheder skal ikke konkurrere med selvstændige virksomheder.

Ved at lempe skattetrykket, vil virksomheder eller få flere muligheder for at udvikle sig positivt.

Trafik

En fleksibel trafik er kernen for et velfungerende land. Samtidigt er det vigtigt at kunne flytte fra sted til sted ud fra de arbejdsmuligheder der er, hvis et land skal udvikles i positiv retning.

Fra Atassut finder vi det vigtigt, at myndighederne har et medansvar og dertil også er med til at gøre infrastrukturen smidigere i landet. De offentlige virksomheder skal ikke overlappe de selvstændige virksomheders ret til at udnytte muligheder.

For at holde sikkerheden i fokus, og for at forebygge ulykker med mindre fartøjer, er det en vigtig faktor at skabe flere kystskibe. Både i syd og nord, da dette vil medføre større konkurrence inden for trafikken.

Finans

Da vores land i mange år er blevet ledet af venstreorienterede partier, har folk blevet frataget for meget ansvar og det offentlige administration vokset gevaldigt. Derfor ligger niveauet for ansvarlighed relativt lavt.

Dette har medført at vi i dag må bære en tung byrde med tunge udgifter, som det er svært for landets økonomi at løfte. Nogle gode eksempler er nogle af de hjemtagne ansvarsområder, som har mærket konsekvenserne af forhastet ivrighed på vejen til at blive et selvstændigt land.

Antallet af private virksomheder bør overstige antallet af offentligt ejede virksomheder. På den anden side, har det offentlige anvaret for uddannelsesmuligheder, sundhedsvæsnet, samt andre nødvendige grundlæggende ansvarsområder.

At vi har for mange udgifter, er et tegn på at vi fra det offentlige har frataget for meget ansvar fra folket. Vi skal hverken blive ved med at opstille barrierer, eller begrænse selvstændige mennesker med egne virksomheder.

Bolig

En sund person, der forsørger sig selv, skal også kunne købe egen bolig. Fra Atassut er det vores mål at opnå at flest mulige bliver boligejere – med god opdragelse og ved at lempe skattetrykket, vil flere få råd til at købe egen bolig.

Kunst

Kunstnere er folk der i mange år har øvet og dygtiggjort sig. Kunstnere er også individer med medfødte talenter. Vi vil fra Atassut ændre holdningen om, at kunst blot er noget der relateres til en fritidshobby. 

Kunst er et unikt erhverv, fyldt med muligheder. Kunstnernes værk har en uvurderlig eksistens, der kan blive eksportvarer og markedsføre vores land.

Vi fra Atassut vil arbejde for, at kunst bliver til et erhverv man er villig til at arbejde med. Ved at lempe skattetrykket for alle, vil det kunne betale sig at have kunst som erhverv. Derudover vil det nedbringe sandsynligheden for at man må sætte sin lid til, at salg af alkohol dækker øvrige omkostninger, når der holdes arrangementer med levende musik.

Skatteydelser

Skatteydelser skal ikke være højere, end hvad folket kan bære, ej heller ikke fjerne lysten til at arbejde. Det er Atassuts mål at opnå den laveste skatteprocent for både befolkningen og virksomhederne, da partiet tror på at de finansielle forhold kan styres efter en mere simpel metode. Fra Atassut er det vores mål at opnå lige og lave skatteydelser for alle.

Ved at lempe skatteydelserne, vil adskillige fradrag og afgifter kunne undgås, og derved også mindske det store administrationsarbejde. Hvis vi stopper med at fratage ansvar fra folk, og samtidigt stopper med at bevillige mere end hvad vi er forpligtet til, vil vi have råd til at kunne mindske skattetrykket. Ved at nedbringe skattetrykket vil vores økonomi forbedres, der vil blive skabt flere selvstændige, folk vil få mere økonomisk frihed, konkurrence og selvforsyningen vil dermed også øges.

Miljø og

Natur

Naturen og vores miljø er vores alles ansvar. Vi vil kæmpe for at det offentlige gør deres for at sætte rammer for, at der ikke sker forurening. Fra Atassut vil vi arbejde for at man i fremtiden udnytter brugen af vedvarende energikilder.

Da vi lever af naturens ressourcer, og sætter lid til naturen og havet med hensyn til turisme, vil vi kæmpe for at den ikke forurenes.

Vi er ikke herre over naturen, dog skal vi passe godt på den, og under alles ansvar vil vi opfordre alle forældre og landsmænd til at formane om at skåne naturen.

Energiforsyning

Fra Atassut er det målet at etablere så mange vedvarende energikilder som muligt.

Vandkraftværker, der kan skabe store mængder elektricitet, bør udnyttes mere. Hvis Tasersiaq vandkraftværket bliver etableret, skaber det mange muligheder, samt muligheder for at skabe datacenter, som vil gavne landets økonomi. Sådan et projekt vil kunne finansiere vandkraktværker der på nuværende tidspunkt er urentabelt visse steder.

Tourisme

Der findes mange fine budskaber om at udvikle turismen. Atassut vil dog ikke alene prioritere flere turister i landet, men finder det vigtigt at få mest muligt udbytte af turismen. Dette vil finde sted ved passende afgifter for turister, og ved at etablere flere turistbureauer, der drives af de hjemmehørende i Grønland.

Atassut finder det yderst vigtigt at turismen ikke medvirker til forurening af naturen, og at fangstområderne ikke generes. Naturen skal altid skånes højt.

Folk med handicap

Der skal være bedre vilkår og flere muligheder for både fysisk og psykisk handicappede. Det er vigtigt at lytte til budskaberne fra forældre til disse.

Vi må alle være med til at arbejde for, at de ikke bliver holdt udenfor og bliver behandlet med respekt – specielt hvad angår uddannelse, samt hvilke erhvervsmuligheder der foreligger for disse.

Ældre

Vi ældes alle sammen, og tendenserne viser at der kun vil komme flere og flere ældre. Atassut vil altid bibeholde dets vilje til at arbejde for bedre vilkår for de ældre. Vi har mangt og meget at takke de ældre for, da de igennem deres liv for vores land, for deres efterkommere, og for deres familie er rollemodeller, hvor de samtidigt også vedligeholder traditioner, samt sørger for videregivelse af disse.

 

Eftersom teknologien i dag er blevet så moderne, har vi ikke før haft så stort behov for at vedligeholde og bruge de ældres viden som nu.

Fra Atassut vil vi arbejde for at man ved skattelettelser aflaster de ældre, der fysisk er stærke og stadigvæk vil arbejde. Det er yderst vigtigt, at ældre går på pension med ro og ikke mangler noget, efter at have bidraget på arbejdsmarkedet et helt liv.

Sport

Det kan ej modsiges at sport sundt er sundt for psyken og fysikken. Vi fra Atassut vil understrege at sport ikke nødvendigvis dækker over fysisk træning – det indebærer også f.eks. skak, E-Sport og andet bliver godkendt som sport officielt.

Fra Atassut vil vi arbejde for at turneringernes omfang bliver større, idet vi vil arbejde for at det så udbredt som muligt.

Fra Atassut vil vi sikre løbende støtte til hundeslædeløb.

Fritid

Udover sport findes der adskillige fritidsinteresser – uanset hvilken by der er tale om, er der kunstnere, folk der laver husflid og håndarbejde, musikere, samt andre talentfulde mennesker, som vi bør benytte os bedre af. Fra Atassut vil vi sikre den mulighed der er for at koble fritidsinteresser til skoler, som valgfag for børn og unge.

 

Det vil give arbejdsmuligheder, udnyttelse af kompetencer, forebyggelse, og aktivitetsmuligheder for hele landet.

Fiskeri

En fisker har et medansvar for den natur den er en del af. En fisker skal i stand til at forsyne sig selv og sin familie året rundt, samt være i stand til at lægge penge til side. En ren natur prioriteres højt fra Atassut. Vi har alle et ansvar om at skåne vores natur mest muligt.

Da vi som land altid sætter vores lid til fiskeri, er det vigtigt at der ikke fiskes uansvarligt. Det er vores arbejde at højne priserne på fisk, og nogle af genvejene er at have et projekt med at MSC-registrere alle de fisk, som bliver fanget i vores farvande.

Fiskeri skal drives ansvarligt. Det skal kunne styres, således det stemmer overens med de vilkår der er i dag, og de der vil være i fremtiden.

Atassuts mål er at Naalakkersuisut, forbund/organisationer, fiskere samt biologer kobles mere sammen omkring kvotefordeling. Atassut finder det vigtigt at kvoteforhøjelser ikke skal være redskab for populisme. Det kan opnås ved at indføre en fyldestgørende kvotefordeling for alle parter.

Fangst

De forskellige jagt og-fiskeribeviser skal tilpasses, således at de ikke sætter begrænsninger for hinanden.

Hvis det skal lykkedes os at bibeholde fangsten i fremtiden, må jagt og licenseuddelinger tilpasses, således det stemmer overens med mængden af fangstdyr og antallet af fangere.

Sprog

Sprog åbner op for muligheder. Vi skal gennem opdragelse og uddannelse sørge for at lære så mange sprog som muligt, som vi kan bruge til videregående uddannelser og samarbejde med andre lande.

Fra Atassut prioriterer vi vores grønlandske sprog. Vi skal dog ikke undertrykke andre sprog.

Hvert individ skal til enhver tid føle at det kan betale sig at få sig en uddannelse, så vedkommende kan forsørge sig selv. Hvert individ skal føle at man har et ansvar for sin fremtid.

Vi skal såvel også i videste omfang have ens muligheder for at lære forskellige sprog. Uanset hvilket sprog vi taler til dagligt.

Tæt og tyndt
befolkede steder

Folk har rettigheder til at vælge hvor de vil bosætte sig henne. Et menneske der er i stand til at tage vare på sig selv, vil udnytte mulighederne det sted det befinder sig. Fra Atassut vil vi ikke acceptere at folk er arbejdsløse uden grund, uanset hvor de er – hvis de befinder sig i større eller mindre beboede steder.

Atassut er hverken for eller imod større byer eller bygder. Vi er ikke til for at begrænse steder med arbejdsmuligheder i udvikling, blot for at hjælpe steder, hvor arbejdet ikke kan betale sig ligeså godt. De skal alle sammen have samme muligheder for udvikling.

Der skal ikke sættes begrænsninger for større byer der kører godt. Bygder skal som minimum have uddannelsesmuligheder, samt bedre muligheder indenfor sundhedsvæsnet.

Udenrigspolitik

Fra Atassut finder vi det vigtigt at have repræsentationer i de store lande med større handelsmæssig potentiale.

 

Grønland skal på lige fod med andre i Rigsfællesskabet have en stemme i Arktisk Råd.

 

Sikkerhed og forsvar

Gennem rigsfællesskabet skal vi være mere aktive i forsvaret. Vi skal give vores unge mulighed for at indskrive sig og være med til at værne om vores kyst. Værnepligt giver også mulighed for at styrke disciplinen og ansvarsbevidsthed, og vil være et springbrædt til adskellige karriere muligheder ud over forsvaret.

I takt med at computere og teknologien udvikler sig hastigt, er risikioen for cyber angreb også stigende. Vi skal sørge for at skabe et bedre forsvar mod cyberangreb.

Hjemtagelse af ansvarsområder

Den forhastede ivrighed efter at opnå selvstændighed i de seneste år har resulteret i at vi har hjemtaget flere ansvarsområder, uden at have tilstrækkelige økonomiske ressourcer hertil. Vores sundhedsvæsen er et godt eksempel, der halter i dag. Lad os erkende vores fejl og lære af dem, og sigte mod at dette ikke sker igen i fremtiden.

Vi kan hjemtage ansvarsområderne ét efter ét, den dag vi har økonomiske og menneskelige ressourcer til det.

Rigsfællesskab

Atassut vil bibeholde rigsfællesskabet.

Fra Atassut finder vi det ikke realistisk at skønne selvstændighed i de nærmere fremtid. Tiden er ikke inde nu og vi er heller ikke klar.

Har du spørgsmål
Om vores politik?