Skip to content

Politik

(princip program opdateres snart)

Princip

Program

Tunngaviusumik isummat
Familie politik
Sundhedsvæsnet
Kultur
Kirke
Uddannelse
Personale politik
Erhverv
Infrastruktur
Bolig
Økonomi
Skatteydelser
Miljø
Energikilder
Energi
EU

ATASSUT er et parti, som er tilpasset Grønland, der med frihed under det offentlige stræber efter mål med at have arbejdstilgange, som er baseret på de gamle kulturelle aspekter i Grønland.

Ligesom parti navnet ATASSUT´s betydning, går partiets arbejde ud på at skabe fælleskab trods forskelligheden i det grønlandske samfund.

Atassut vil arbejde for det grønlandske samfund, for at udvikle de individuelles rettigheder samt muligheder, men selvfølgelig også med respekt og hensyn til andre rettigheder. Respekt der fungerer som fælleskab og kerne for samarbejde i samfundet skal udvikles på bedst mulige vis.

ATASSUT vil arbejde for at skabe et engageret samfund, der ikke kun lader sig rive med, men også er innovativt og er for at skabe udenlandske relationer, hvor hele samfundets kræfter benyttes til at styrke samarbejdet. Samfundet udvikles igennem et tæt samarbejde.

ATASSUT vil arbejde for at skabe et engageret samfund, der ikke kun lader sig rive med, men også er innovativt og går ind for at der skabes udenlandske relationer, hvor hele samfundets kræfter benyttes til at styrke samarbejdet. Samfundet vil herigennem udvikles og der vil skabes et tæt samarbejde til trods for forskelligheder.

ATASSUT vil skabe et åbent og accepterende samfund, hvor alle uanset forskeligheder og afstamning opfordres til at være en del af samfundet i udvikling. Det vil derfor kun være på sin plads at benytte lige rettigheder og ansvarsområder, for at køre samfundet på bedst mulige vis.

ATASSUT vil gerne opnå at styrke et samfunds fælles ansvar, for at befolkningen skal kunne leve med respekt for hinanden og med en følelse af værdighed. I et samfund med en så lille popularitet er splittelser uacceptable.

ATASSUT’s vision og målsætning er, og har altid været, at skabe tryghed i samfundet.

Børn, voksne og ældre fortjener at leve trygt. Virksomheder skal kunne drives og udvikles trygt. Alle må regne med at blive hørt, når nye tiltag eller ændringer sker. Uanset om der er tale om tiltag for personlige netværk, eller om det drejer sig om erhvervs udvikling. Alle skal kunne henvende sig til myndighederne uden at tvivle på om at deres budskab bliver hørt.

Hele befolkningen skal hver især have mulighed for at være medansvarlige i at styre samfundet. Med frihed til at stemme under demokratiet, og gennem vigtige spørgsmål.

Familie

Politik

Familie er kernen i sammensætning af vores samfund. En familie med solid fællesskab er tegn på at individer i tryghed kan udvikles, samt er en retningsviser for, at de enkelte kan være medansvarlige for at skabe udvikling i samfundet.

Med hensyn til familier med børn/unge, er ATASSUT bevidst om de problemer og udviklings relaterede påvirkninger der er.

 

ATASSUT vil arbejde for at seksuel misbrug stoppes ved at etablere behandlingssteder, for både ofre og krænkere. ATASSUT vil arbejde for at bekæmpe vold.

Alkohol/hash misbrug skal bekæmpes væsentligt, i særdeleshed ved familier med børn.

Sundhedsvæsnet

For ATASSUT er det vigtigt at gøre det klart, at sundhedsvæsnet er til for befolkningen og ikke omvendt.

Det er vigtigt, at der ikke fratages noget af vores selvstændighed som mennesker i forbindelse med sygdomme og ubehag, og dermed også skal behandles med værdighed og respekt. Derfor er det vigtigt at alle der arbejder i Sundhedsvæsnet i Grønland har nogle gode og trygge vilkår i deres daglige virke.

ATASSUT vil opnå en bred politisk forhandling, for at folk i Grønland får den hurtigst mulige behandling af deres sygdomme. Ventelisterne på behandling af knæ, hofte, ryg m.m. skal nedbringes, så folk ikke venter unødigt længe. Ventetid tærer unødigt meget på folks kræfter, og er økonomisk dyrt for samfundet.

Politik for kultur

og fritidsaktiviteter

I ATASSUT’s politik, for kultur og fritidsaktiviteter, ønsker vi at øge det enkelte individs ressourcer, for at kunne skabe noget, så der dermed kan gives styrke og redskaber til den enkelte i hverdagen.

Vi ønsker at skabe solide muligheder for iværksættere. Bl.a.. ved at give dem plads til at kunne skabe projekter, for på den måde at være i stand til at give andre i samfundet indhold og livskvalitet i hverdagen gennem aktiviteter.

Vi støtter fritidsaktiviteter der samler folk, børn, unge, voksne ,de ældre, og handicappede, gennem økonomisk støtte.

Kirke

I udviklingen af Grønlands historie har Guds ord ved prædike i kirken været med til at skabe indre styrke, fællesskab og tryghed i samfundet. Vi fra ATASSUT støtter udviklingen af kirke, men respekterer også de individuelles valg af tro og religion.

Uddannelses

Politik

En god uddannelse med gode muligheder for efteruddannelse, baseret på de individuelle personers og ikke mindst samfundets behov, er ikke kun en rettighed, men også noget der skaber et vigtigt fundament for et hvert individs udvikling i samfundet.

 

Formålet er at sikre kvalitet i uddannelse. Vi lever i høj grad i en tid med muligheder indenfor teknologi, som konstant ændres og udvikles. I dag er det således at alting som er nyt allerede forældes dagen efter. I det mener vi ikke kun materielle ting, men også indenfor uddannelsesmæssige aspekter. Derfor er det vigtigt at uddannelsestageren er kvalificeret til at tage den uddannelse, som den har valgt.

ATASSUT finder det yderst vigtigt, at der udvikles en del i folkeskolerne, hvor vi dermed kan opnå at flere tager uddannelse, og ikke mindst sikrer at de ikke har det ”for hårdt” i højere videregående uddannelser. Derudover finder vi, i ATASSUT, det vigtigt at flest mulige færdiggør deres uddannelser.

Det er en del af ATASSUT’s målsætning, at flere arbejdssteder med større ansvarsområder forpligtes til at tage elever til sig.

Personale

Politik

ATASSUT arbejder for at skabe en solid personale politik i Grønland.

Der skal altid være et tydeligt opsyn på selve strukturen af personale politikken, hvilket gør det nødvendigt også at medtage opsynet på struktureringen af uddannelses ordningen. På den måde vil ATASSUT arbejde for at mindske arbejdsløsheden, samt sikre at unge uddannede ikke mangler arbejde efter endt uddannelse.

Erhverv er en vigtig faktor i livet, og det er derfor også en vigtig faktor at arbejdsløshed undgås til enhver tid. Ved at skabe et engageret samfund der ikke bare lader sig rive med, må der arbejdes på at mindske arbejdsløsheden samtidigt, og derfor er det vigtigt for ATASSUT at større økonomiske tiltag benyttes for bekæmpelse heraf.

Erhvervs

Politik

ATASSUT mener at, hvis vi i fremtiden skal blive selvstændige, så må arbejdssteder både på land og til søs udvikles løbende, og ikke mindst støttes. ATASSUT støtter dem der har et erhvervsliv på havet, da det er dem der primært tjener til landets økonomiske udvikling. Fiskeri på kysten må løbende udvikles og skabes, da det er dem der skaber store fabriks virksomheder. Disse giver folket mulighed for at have et erhvervsliv, og er dem der tjener til landskassen, og ikke mindst skaber værdi. ATASSUT støtter udviklingen af erhvervslivet indenfor landbrug og fårehold, da der blandt andet er muligheder for, at befolkningen er selvforsynet. De der i Grønland har et erhvervsliv med frihed er dem som vil skabe en god og solid udvikling for et økonomisk fundament.

 

ATASSUT arbejder altid for at holde import så minimalt et niveau som muligt, for at mindske udsivningen af landets penge. ATASSUT støtter lokale, der kan konkurrere mod import af varer udefra (importbegrænsende virksomheder). Dermed støtter vi servicesteder i landet, for at holde udefra kommende service så minimalt som muligt (serviceydelser).

Derfor er det vigtigt for ATASSUT at støtte lokale virksomheder, som kan tjene penge til landet, og som kan skabe jobs (eksportvirksomheder).

ATASSUT støtter at der efterforskes og udnyttes olie og mineraler i landet, hvis udvindinger ikke beskadiger menneskernes og dyrenes sundhed. Vi sætter lid til efterforskning og udnyttelse af mineraler, som vil tjene landet godt i fremtiden. Derfor vil ATASSUT arbejde for at flere får uddannelser indenfor udvinding af olie og mineraler, så vi på den måde sikre flere lokale arbejdere indenfor efterforskning og udvinding af råstoffer, og dermed sikrer større økonomisk omsætning i landet.

Hvis vi skal sikre velfærd i fremtiden indenfor sundhedsvæsnet, uddannelse, for handicappede, for svage i samfundet og omkring sociale ydelser, så må vi begynde at udnytte råstoffer, og ikke mindst for at have råd til at hjemtage ansvarsområder fra Danmark.

Med hensyn til mineraler med uran, er ATASSUT’s politik, at fjerne nul-tolerence i fremtiden, og arbejde ud fra EU, USA og Canadas regler, nemlig at grænsen for udvinding skal være 0,05-0,1 pct.

ATASSUT vil arbejde for at indføre royalties, for netop at fremme forhandlingen af  især ”de sjældne jordarter”, som er mere værdifulde. Mht. virksomheder der efterforsker mineraler og som udvinder mere ”almindelige” jordarter vil vi fra ATASSUT gøre opmærksom på at de ikke lukkes, da disse virksomheder er vigtige for at der er jobs til befolkningen. Herudover er der indtjening på de ansattes og virksomhedens skatteydelser som beholdes i landet, i stedet for nedlæggelse virksomheden.

ATASSUT er åben for, at der betales royalties baseret på omsætningen.

Politik for

Infrastruktur

For at sikre et godt erhvervsliv er det yderst vigtigt at have prioriteringen på plads, bl.a. ved indordning af en god og grundig tilrettelagt infrastruktur. Her menes strukturering internt i Grønland, samt ud af Grønland.

Der skal indarbejdes en struktur som er tilpasset befolkningen, som gør det simpelt og nemt for folk og erhvervsdrivende at rejse – derudover også at sikre at affolkningen fra ydredistrikterne minimeres.

Myndighederne er forpligtet til at forhandle omkring de forskellige steder, sammen med de ansvarlige på stederne, dette både hvad angår luft- og søtrafik.

Bolig

Politik

ATASSUT arbejder for at skabe opfordrende vilkår til at de individuelle og familier til selv at bygge bolig. ATASSUT vil arbejde for at virksomheder kan bygge boliger til deres personale, så den øvrige bolig pulje falder til gavn for andre.

ATASSUT er bevidst om, at det er en tung økonomisk byrde for dem der i forvejen er husejere, når det drejer sig om nødvendige renoveringer. Her er det især de ældre der bliver ramt, da der i dag ikke er muligheder for at få tilskud eller støtte til dem der i forvejen er husejere. ATASSUT vil derfor arbejde for at opnå forbedringer indenfor dette område.

ATASSUT vil arbejde for at sprede alt hvad der har med byggeri at gøre til hele landet, og arbejde for at det bliver fordelt så retfærdigt som muligt.

Der skal skabes bedre skattemæssige forhold, for dem der i befolkningen selv har bolig, eller dem der overvejer at anskaffe egen bolig. Vi er villige til at finde løsninger for at forbedre vilkår omkring drøftelser af tilskud og støtte.

Finans

Politik

I finans politikken er der nogle faste indtægter som ryger direkte i landskassen. Disse omfatter tilskud, gebyrer, skat, ydelser af tilskud under EU forhandlinger, samt forskellige renter og overskud fra de Selvtyreejede virksomheder.

Grønlands økonomi er i dag baseret på bloktilskud fra staten, samt fra fiskeri, som er den eneste eksport indtægt i Grønland i dag.

ATASSUT’s langsigtede mål er at Grønland bliver selvstændig nok til ikke længere at være afhængig af forskellige tilskud. Selvom vi er en del af rigsfællesskabet, og altid vil være det, er vi stadig selv ansvarlige for at forsørge os selv, hvad økonomi angår.

Vi ønsker alle sammen, at man finder olie i Grønlands undergrund.

ATASSUT vil arbejde for, at få forhandlet vores rettighed til at være ejer af landet.

Politik for

Skatteydelser

Det er ATASSUT’s klare mål, at skattetrykket ikke skal forhøjes.

Tværtimod ønsker vi at sænke skatte procenten, især virksomhedsskatten. Det skal sikres at der gives større frihed omkring rettighederne til at kunne styre vores egne indtægter.

Derudover skal vi gøre det mere attraktivt, at skabe erhvervs virksomheder, så vi på den måde kan sikre jobs til alle.

Miljø

Politik

ATASSUT’s miljøpolitik er baseret på respekt for landets ressourcer. Tiltag omhandler, at det enkelte individs respekt for naturen øges, så vi i fælleskab skåner miljøet.

Derfor er det ATASSUT’s formål at etablere forbrændingsanlæg i hver by og bygd. Hvad angår byerne, kan den overskudsvarme, der ikke bruges i forbindelse med forbrændingen anvendes som varmeforsyning i byen.

Mange bygder har problemer med affald, da der ikke er etableret nogen forsvarlig affaldsdeponering. På disse steder må der etableres små forbrændingsanlæg som er tilpasset bygdernes størrelser.

For at sikre, at det foregår forsvarligt i forbindelse med olie og mineral udvinding, skal alle ressourcer benyttes hertil.

Politik for

Energikilder

I ATASSUT’s politik omkring energikilder, ønskes der, at mindske den lid som landet har til olie. Dette er kan gøres gennem samfundets økonomiske udvikling, eller gennem selvstændige der giver økonomisk tilskud, ved etablering af vandkraftværk og gennem andre øvrige energikilder.

Energi

Politik

ATASSUT kæmper altid for at efterforskning og udvinding af olie og mineraler skal give god mening, samt at begrænse forureningen betydeligt.

ATASSUT ved at udvindingen af mineraler ikke kan undværes for den grønlandske økonomi, men selvfølgelig ikke for enhver pris, da alt som kan beskadige andre kilder for erhvervsdrift skal undgås.

Dette forpligter alle i Grønland til at arbejde efter de forpligtelser der er.

Derfor ønsker vi at der igen gives uddannelser til potentielle medarbejdere.

EU

ATASSUT ønsker et stærk Grønland, der har mod til at komme videre, både kulturelt og økonomisk. Denne ATASSUT’s mening kan først ske så længe Grønland ikke står udenfor.

Vi finder det vigtigt, at være med omkring beslutningerne for eksporthandel, og omkring de beslutninger som har betydning for Grønland.

I samarbejde med Inatsisartut vil vi arbejde for, at forbedre samarbejdet med EU. omkring økonomitunge tilskud, såsom vandkraftværker, store havne m.m.

Vi vil arbejde politisk for at undersøge de forskellige muligheder, der er for at få tilskud. Derudover vil ATASSUT samarbejde med EU i forbindelse med udvikling af minedrift. EU har vist stor interesse for forskellige råstoffer og sjældne jordarter i Grønland. ATASSUT ønsker at Grønland skal udnytte den mulighed.

Har du spørgsmål
Om vores politik?