Vedtægter

Du kan også se vedtægter som PDF fil HER.

VEDTÆGTER

 • 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted
  § 2 Landsorganisationens formål
  § 3                 Politiske kontakter
  § 4                 Medlemskab af partiet ATASSUT
  § 5                 Lokalforeninger
  § 6                 ATASSUT’s Ungdom
  § 7                 ATASSUT’s organisatoriske opbygning
  § 8                 Landsmødet
  § 9                 Hovedbestyrelsen
  § 10               Forretningsudvalget
  § 11               Udmeldelse/Eksklusion
  § 12               Regnskab/Regnskabsår
  § 13               Revision
  § 14               Tegningsret
  § 15               Vedtægtsændringer
  § 16               Opløsning
  § 17               Ikrafttræden
 • 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted
  Partiets navn er ATASSUT
  Stk. 2. Partiet består af en samlende Landsorganisation for lokalforeningerne i byer og bygder.
  Stk. 3. ATASSUT’s landsorganisation har hjemsted i Nuuk. Landsorganisationens adresse er:

ATASSUT
Postboks 399
3900 Nuuk
323366 (Direkte)
345000 (Igennem Grønlands Hjemmestyre)
325840 (Fax)
Atassut@greennet.gl
www.atassut.gl

 

 • 2 Landsorganisationens formål
  ATASSUT er et liberalt parti, som arbejder for en samling af den grønlandske befolkning omkring ATASSUT’s politiske ideer og målsætninger, således som de kommer til udtryk i det af landsmødet vedtagne partiprogram.

Stk. 2. At virke for oplysning om politiske og folkelige spørgsmål, og medvirke aktivt i den løbende politiske debat.

Stk. 3. At fremme og medvirke til opstilling af kandidater for partiet ATASSUT til bygdebestyrelser, kommunalbestyrelser, landsting og folketing.

Stk. 4. At virke som paraplyorganisation for ATASSUT’s lokalforeninger, og støtte disse gennem rådgivning, kurser mv.

 

 • 3 Politiske kontakter

ATASSUT samarbejder med Venstre i Danmark, og tilslutter sig i øvrigt relevante liberale grupper i såvel nordisk som international sammenhæng.

 

 • 4 Medlemskab af partiet ATASSUT

Enhver borger, som tilslutter sig partiets målsætninger – således som de kommer til udtryk i partiprogrammet – kan optages som medlem af partiet ATASSUT.

Stk. 2. Medlemskabet er normalt knyttet til en lokalafdeling. Såfremt anmodningen om medlemskab gives til landsorganisationen, sender denne anmodningen videre til nærmeste lokalforening, hvor personen registreres som medlem. Findes der ingen lokalforening i området, registreres man i landsorganisationen.

Stk. 3. Kontingentet for medlemskab af partiet fastsættes suverænt af de enkelte lokalforeninger. Forretningsudvalget fastsætter kontingentet for medlemmer “uden for lokalafdelingerne”.

Stk. 4. Eksklusion af et partimedlem kan kun ske i henhold til § 11, stk. 3 i nærværende vedtægter.

 

 • 5 Lokalforeninger

ATASSUT’s lokalforeninger er det bærende led landsorganisationens virke. Det er her kontakten til ATASSUT’s vælgere skal formidles.

Stk. 2. Enhver lokalforening som opfylder betingelserne i § 4, er selvstændige og økonomisk uafhængig af ATASSUT’s landsorganisation. Den vælger sin egen bestyrelse og bestyrer sine egne anliggender. Lokalforeningernes vedtægter må i en enhver henseende ikke være i strid med landsforeningens, og er til enhver tid underordnet disse. Ændringer i en lokalforenings vedtægter, skal altid fremsendes landsorganisationen til orientering.

Stk. 3. Foreningerne skal afholde generalforsamling mindst en gang årligt, hvor beretning og regnskab aflægges. I øvrigt holdes møde, så ofte det anses for nødvendigt.

Stk. 4. Enhver lokalforening er forpligtet til at behandle sager, som tilstilles den fra landsorganisationen.

Stk. 5. Det påhviler en lokalforenings ledelse at meddele landsorganisationen enhver ændring af lokalforeningens bestyrelses sammensætning.

Stk. 6. Lokalforeningerne skal arbejde for hvervning af nye medlemmer, kontakte tilflyttende partimedlemmer fra andre lokalafdelinger og om muligt videregive meddelelse om fraflyttere til modtagne lokalafdeling.

Stk. 7. Partimedlemskontingentet fastsættes af ATASSUT’s landsmøde, som også fastsætter lokalforeningernes og landsorganisationens respektive andele af kontingentet.

Stk. 8. Lokalforeningerne skal arrangere lokalt betonede møder, møder med bygdebestyrelses- og kommunalbestyrelses medlemmer, møder om aktuelle politiske spørgsmål etc.

Stk. 9. Lokalforeningerne skal i samarbejde med landsorganisationen afholde politiske og organisatoriske træningskurser for bestyrelsesmedlemmer og bygdebestyrelsesmedlemmer og kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10. Lokalforeningerne skal formidle kontakten mellem bygdebestyrelses- og kommunalbestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af lokalforeningen.

Stk. 11. Lokalforeningerne skal skabe god kontakt til den lokale presse og lokal radio og TV.

Stk. 12. Lokalforeningerne skal, i samarbejde med landsorganisationen, medvirke aktivt ved løsning af opgaver i forbindelse med valg, herunder udarbejdelse af lokalpolitiske programmer, opstilling af kandidater, agitation mv.

 

 • 6 ATASSUT’s Ungdom

ATASSUT’s Ungdom har sin egen selvstændige landsorganisation som virker som paraplyorganisation for lokale ungdomsafdelinger. ATASSUT’s Ungdoms landsorganisation virker under egne selvstændige vedtægter, men inden for rammerne af ATASSUT’s generelle målsætning.

Stk. 2. ATASSUT’s Ungdom landsorganisation har ret til at sende 2 fuldgyldige repræsentanter til landsmødet.

Stk. 3. ATASSUT’s Ungdoms landsorganisation har ret til at vælge én repræsentant til hovedbestyrelsen.

 

 • 7 ATASSUT’s organisatoriske opbygning

Landsmødet er ATASSUT’s øverste myndighed. Ordinært landsmøde afholdes hvert 3. år, i året forud for det ordinære valg til landstinget.

Stk. 2. Landsmødet vælger et forretningsudvalg på fem medlemmer og hovedbestyrelse på 4 medlemmer, jfr. § 8, stk. 4, nr. 7, nr. 8 og nr. 9.

 

 • 8 Landsmødet

Landsmødet består af én delegeret for hver medlemsforening, den siddende hovedbestyrelse, 2 fra ATASSUT’s Ungdomsorganisation, partiets medlemmer af Landsting, Folketing, partiets borgmestre samt ATASSUT’s repræsentant i KANUKOKA’s hovedbestyrelse. Medlemsforeninger kan sende observatører uden stemmeret og taleret til landsmødet. Udgifter vedr. observatører er landsorganisationen uvedkommende. Forretningsudvalget kan invitere gæster med taleret til landsmødet.

Stk. 2. Ordinært landsmøde indkaldes af forretningsudvalget med 3 måneders skriftlig varsel. Forslag til behandling på landsmødet skal være forretningsudvalget i hænde senest 1 måned før landsmødets åbning. Endelig dagsorden postsendes senest 3 uger før landsmødets åbning.

Stk. 3. Landsmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af ATASSUT’s lokalforeninger er til stede.

Stk. 4. Følgende punkter skal behandles på et ordinært lands møde:

 1. Valg af 1 dirigent
 2. Formandens åbningstale
 3. Beretning over landsorganisationens virke
 4. Fremlæggelse af reviderede regnskaber for den foregående landsmødeperiode, til landsmødets endelig godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingenter
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af partiets formand samt to næstformænd
 8. Valg af 2 medlemmer samt 2 suppleanter til forretningsudvalget
 9. Valg af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Stk. 5. Alle afstemninger, med undtagelse af vedtægtsændringer, afgøres ved almindelig stemmeflerhed bland de tilstedeværende. Landsmødet kan dog beslutte, at medlemmer, der er forhindret i at deltage, kan stemme pr. brev eller ved fuld magt.

Stk. 6. Forslag til valg af formand, næstformand, forretningsudvalgsmedlemmer og hovedbestyrelsesmedlemmer skal indgives skriftligt, inden punkterne kommer til landsmødets behandling. Der kræves normalt mindst 1 års medlemskab af partiet for at være valgbar. Afstemningerne sker skriftligt.

 

 • 9 Hovedbestyrelsen

Næst efter landsmødet er hovedbestyrelsen organisationens højeste myndighed. Den varetager partiets anliggender mel lem landsmødet.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen består af forretningsudvalgets 5 medlemmer, én repræsentant for ATASSUT’s Ungdom og 3 medlemmer valgt af landsmødet. I alt 9 medlemmer. Partiets formand og næstformand er henholdsvis formand og næstformænd i hovedbestyrelsen.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen afholder mindst 2 årlige møder. Ordinære møder afholdes umiddelbart før henholdsvis landstingets forårs- og efterårssamling. Hovedbestyrelsesmøde indkaldes af forretningsudvalget.

Stk. 4. Væsentlige beslutninger i hovedbestyrelsen i relation til parti- og handlingsprogrammet, kan ikke træffes, uden beslutningsforslaget først har været til vejledende høring i lokalafdelingerne.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen kan beslutte at sende et spørgsmål af meget væsentlig betydning for partiet til skriftlig urafstemning, hvis det skønnes at stillingtagen til spørgsmålet ikke kan afvente et ordinært landsmøde. En sådan urafstemning vil være bindende for Hovedbestyrelsen frem til nærmest forestående landsmøde.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved afstemning af gøres sagerne ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 7. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat over møderne. Referat af hovedbestyrelsesmøderne fremsendes til samtlige lokalafdelinger, suppleanterne for henholdsvis forretningsudvalg og hovedbestyrelse samt ATASSUT’s valgte medlemmer af bygdebestyrelse, kommunalbestyrelser, landsting og folketing.

Stk. 8. Medlemmer af ATASSUT’s hovedbestyrelse har adgang til alle ATASSUT lokalforeningers møde og general forsamlinger, med taleret, men uden stemmeret.

 

 • 10 Forretningsudvalget

Forretningsudvalget virker under ansvar for hovedbestyrelsen og landsmødet. Det behandles løbende sager mellem hovedbestyrelsesmøderne og har ansvaret for landsorganisationens – herunder sekretariatets – daglige drift.

Stk. 2. Forretningsudvalget ansætter en partisekretær, samt nødvendig medhjælp efter indstilling fra denne, til hjælp med driften, herunder økonomisk styring.

Stk. 3. Forretningsudvalget giver bevillinger til sekretariatet og ATASSUT’s udadvendte aktiviteter til fremme for partiets formål.

Stk. 4. Forretningsudvalget er det koordinerende bindeled, som i det daglige skal virke som katalysator for opfyldelsen af ATASSUT’s formål. Det er således forretningsudvalget der skal sikre kontakten og informationen til lokalafdelingerne.

Stk. 5. I forbindelse med bygdebestyrelsesvalg, kommunevalg, landstingsvalg og folketingsvalg, er det forretningsudvalget der foretager den godkendelse af de for partiets opstillede kandidater og stedfortrædere, som der i henhold til valgloven skal foretages på partiets vegne.

Stk. 6. Formanden – i hans fravær næstformændene – indkalder til møde i forretningsudvalget, når han/hun finder det nødvendigt, eller når mindst 2 øvrige medlemmer i udvalget forlanger det. Ellers holder udvalget sædvanligvis møde én gang om måneden,

Stk. 7. Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres referat over møderne. Referat af møderne i udvalget udsendes til forretningsudvalgets suppleanter, hovedbestyrelsesmedlemmerne og disses suppleanter, alle medlemsforeninger samt ATASSUT’s valgte medlemmer af bygdebestyrelser, kommunalbestyrelser, landsting og folketing.

 

 • 11 Udmeldelse/Eksklusion

Enhver medlemsforening, der ikke overholder sine forpligtigelser over for Landsorganisationen, kan af hovedbestyrelsen udelukkes som medlem.

Stk. 2. Udelukkelse i henhold til stk. 1, kan ankes til først kommende landsmøde, hvor enhver udelukkelse i øvrigt altid skal forelægges og endelig godkendes.

Stk. 3. En lokalafdeling har mandat til at ekskludere et medlem af partiet, eksklusionen kan ankes til Forretningsudvalget, som træffer afgørelse i sagen. Forretningsudvalgets afgørelse kan ankes til Hovedbestyrelsen, som træffer den endelig afgørelse.

 

 • 12 Regnskab/Regnskabsår

Forretningsudvalget har ansvaret for landsorganisationens regnskab samt budgetlægning for det følgende regnskabsår.

Stk. 2. I forbindelse med hovedbestyrelsens ordinære møder, i henhold til § 9, stk. 3, fremlægges balanceoversigt samt budget for resten af året.

Stk. 3. Det reviderede regnskab fremlægges på hovedbestyrelsens ordinære efterårsmøde til godkendelse. På hver ordinært landsmøde fremlægges regnskaberne for den foregående landsmødeperiode til endelig godkendelse.

Stk. 4. Landsorganisationen har intet ansvar overfor lokal foreningernes økonomiske dispositioner og regnskaber, jfr. § 5, stk. 2.

Stk. 5. Landsorganisationens regnskabsår er kalenderåret.

 

 • 13 Revision

ATASSUT’s landsorganisations regnskaber revideres af det af landsmødet valgte autoriserede revisionsfirma.

Stk. 2. Regnskabet skal afleveres til revision senest 1. marts efter et regnskabsårs afslutning.

Stk. 3. De reviderede regnskaber fremlægges for hovedbestyrelsen, jfr. § 12, stk. 3.

 

 • 14 Tegningsret

Det samlede forretningsudvalg tegner partiet, dog således at udvalgets medlemmer ikke hæfter personligt ved indgåelse af økonomiske aftaler mv. Der kan således alene gøres udlæg i ATASSUT’s formue.

Stk. 2. Partiets sekretær har sammen med formanden dispositionsret over ATASSUT’s bankkonti under ansvar for forretningsudvalget.

 

 • 15 Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal ved et ordinært landsmøde, jfr. dog § 9, stk. 4 og 5.

 

 • 16 Opløsning

ATASSUT kan ikke opløses, såfremt mindst 2 lokalafdelinger ikke ønsker organisationens opløsning.

Stk. 2. Såfremt ATASSUT opløses, tilfalder eventuelle formue landskassen.

 

 • 17 Ikrafttræden

Nærværende vedtægter er vedtaget på ATASSUT’s lands møde i Nuuk, den 29. august 2008.

 

Nuuk, den 29. august 2008
Finn Karlsen, Formand
Elna Egede, Dirigent