Revolution Slider Error: Slider with alias forsiden not found.

Nuuk, 25. september 2013

I medfør af § 37 i Forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål:
Med henvisning til jagtbetjentenes arbejdsvilkår stiller jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

1. Er Naalakkersuisut vidende om, at jagtbetjentene, som ellers går meget op i at udføre
deres arbejde optimalt, føler at deres ledelse negligerer deres arbejde og
arbejdsvilkår?

2. Jagtbetjentene er blevet lovet at ordningen med jagtbetjentene ikke vil blive ændret,
hvorfor bliver det ikke fulgt?

3. Hvorfor bliver jagtbetjentenes fartøjer ikke anvendt i henhold til formålet med at have
fartøjer, og hvorfor bliver jagtbetjentene blot anvendt som fartøjspassere?

4. Hvorfor er der ikke jagtbetjentmedhjælpere i Ittoqqortoormiut, Narsaq, Sisimiut,
Ilulissat og Uummannaq, det på trods af at sikkerhed og stabilitet siges at være højt
prioriteret?

5. Daværende Naalakkersuisoq har oplyst at man overfor hende er blevet tilkendegivet at
der er blevet ansat jagtbetjentassistenter, men eftersom jagtbetjentene ikke kan
genkende dette, vil vi gerne have fakta fra Naalakkersuisut?

6. Da Ivittuut blev lukket, blev jagtbetjenten rokeret til Nuuk. Jagtbetjenten i Paamiut er
flyttet til Nuuk og det siges at landingskontroleleven bliver benyttet som jagtbetjent i
Nuuk, ønsker jeg at få en uddybende forklaring fra Naalakkersuisut?

7. Landingskontrollærlingene var på tur i den nordlige del med “TUUKKAQ III” da
deres motor gik i stykker. Man tog motordele der virker fra “TUUKKAQ IV”, som
2
befandt sig i Ilulissat, og det endte med at den heller ikke kunne sejle, er det korrekt at
man vil benytte denne fremgangsmåde, er det virkelig en fremgangsmåde der skal
anses som værende naturligt?

8. Er der planer om besparelser på jagtbetjentordningen?

9. Hvilke planer har Naalakkersuisut omkring forbedring af jagtbetjentenes forhold?
(Medlem af Inatsisartut, Siverth K. Heilmann, Atassut)

Tunngavilersuut:
Med henvisning til Landstingslov nr. 18 af 31. oktober 1996 om fiskeri med senere ændringer og
tilhørende bekendtgørelser samt internationale- og bilaterale fiskeriaftaler samt Landstingslov nr. 12
af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med efterfølgende ændringer, samt de hertil hørende
bekendtgørelser om jagt- og fiskeribetjentens opgaver og beføjelser, ønsker jeg hermed svar på
ovennævnte spørgsmål.
Der påpeges i ffl2014 at GFLK arbejder aktivt på at omlægge og effektivisere kontrolkorpset, der
skal stå for kystnær fiskeri- kontrol, landingskontrol, hygiejnekontrol og jagtkontrol.
Vi i ATASSUT, er blevet informeret om at jagtbetjentene føler sig tilsidesat og forbigået, og som en
af konsekvenserne af dette påpeges det at de ikke længere har samme muligheder for at kontrollere
på landjorden og at de føler at deres adgang til at have fartøjer der passer til formålet ikke længere
er nogen prioritet.
Jeg er i øvrigt blevet informeret om at de både jagtbetjentene er tvunget til at bruge ikke er passende
til den hårde vinterklima men at man på trods af dette, igen er begyndt at anvende sådanne fartøjer
af mangel på bedre, ligeledes er jeg blevet orienteret at jagtbetjentenes både slet ikke er
tidssvarende, også set i lyset af at der er merarbejde for dem i forbindelse med de efterhånden flere
forsøgsfiskerier der pågår på grønlandsk farvand.
3
Jagtbetjentene, der jo ellers gerne vil passe deres arbejde ordentligt, lægger ikke skjul på at de
mener at deres arbejdsgiveres styring af ordningen ikke er optimal og at de finder de mangelfulde
og forkerte orienteringer, der er nået frem til Naalakkersuisut, er en stor belastning for alle parter,
derfor ønsker jeg at Naalakkersuisut så hurtigt som muligt belyser de problemer der siges at være
opstået.
Jeg håber at Naalakkersuisut indenfor 10 dage vil fremkomme med svar til mine spørgsmål.

——————————————————————————————–

17. juni 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal vi hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Hvor mange har søgt om dispensation fra alderskravet i § 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 27. december 2000 om voksenuddannelser gennem de sidste fem år? Hvor mange af disse ansøgere i de sidste fem år har fået dispensation fra alderskravet i § 2 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 25 af 27. december 2000 om voksenuddannelser?

I svarnotat af 5. oktober 2010 (EM 2010/60) angiver Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke at 78 % af ansøgerne til erhvervsuddannelserne i 2009 var i alderen 17 til 25 år. Hvordan fordeler ansøgerne sig på de enkelte alderstrin? Hvad er antallet og andelen af ansøgere yngre end 17 år og ældre end 25 år? Gerne fordelt på de enkelte alderstrin.

Bygger Naalakkersuisut’s udtalelse i svarnotat fra af 5. oktober 2010 (EM 2010/60) om at nedsættelsen af alderskravet for optagelse på voksenuddannelse virker som en sovepude? Her tænker vi blandt andet på, erfaringer fra Danmark, hvor man kan optages som voksenlærling, når man er fyldt 25 år?

Hvad er det konkret, Naalakkersuisut forventer, vil blive dyrere for samfundet, hvis et større antal unge skal starte på en voksenuddannelse, fordi aldersgrænsen for voksenuddannelse er sat ned fra 30 til 26 år?

(Medlemmer af Inatsisartut Siverth K. Heilmann og Knud Kristiansen, Atassut)

——————————————————————————————–

27. maj 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal vi hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Har Naalakkersuisuts planlagt en fysisk sammenlægning af Saviminilerinermik Ilinniarfik og Sanaartornermik Ilinniarfik?

Hvis ja vil vi yderligere gerne have oplyst:

Hvad er tidsplanen for den fysiske sammenlægning? Hvilke aktører er blevet hørt i forbindelse med den fysiske sammenlægning?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

——————————————————————————————–

25. maj 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal vi hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Hvor er afgrænsningen af det havområde syd for og ud for Upernavik, hvor man kan trawle efter rejer? Hvor mange rejer er der blevet fanget i dette område med trawler i de sidste 10 år?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

—————————————————————————————–

19. maj 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal vi hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Vil Naalakkersuisut sikre, at forsyningsskibe kommer til Nordgrønland tidligere på foråret?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

——————————————————————————————

25. maj 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal vi hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Hvor mange professionelle plejeforældre er der i landet? Hvor mange nye plejeforældre kommer der til hvert år? Hvilken uddannelsesmæssig baggrund har professionelle plejeforældre? Hvordan honoreres professionelle plejeforældre?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

—————————————————————————————-

6. april 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål:

Hvilke initiativer vil Naalakkersuisut tage for at forhindre, at grønlandsk proviant bliver frataget fiskere på trawlere ved deres ankomst til Islandske lufthavne.

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

—————————————————————————————-

3. marts 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål:

Hvilke planer er der med tamrenerne, der er begyndt at spredes uden for tildelt område, da de er blevet for mange?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

———————————————————————————————-

3. marts 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Hvem har givet tilladelse til, at turistarrangører benytter motorkøretøjer i Kangerlussuaq ”Tatsip Ataa”?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

—————————————————————————————-

3. marts 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Hvad skal der ske med bygning B 221, som ikke bruges mere i Kangaamiut?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

———————————————————————————————

3. marts 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Hvor langt er man nået med arbejdet med beskyttelse af folks rettigheder?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

———————————————————————————————

3. marts 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Hvordan vil Naalakkersuisut sikre, at den viden, der indhentes af forskere udefra, der kommer til landet med deres assistenter og bruger masser af penge på forskning, også forbliver i Grønland?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)

————————————————————————————————-

3. marts 2011

I medfør af § 37, stk. 1 i Forretningsorden for Inatsisartut skal jeg hermed fremkomme med følgende spørgsmål.

Spørgsmål til Naalakkersuisut:

Hvilke planer har Naalakkersuisut, hvis man vil fastholde brug af lavtlønnet arbejdskraft i forbindelse med Alcoaprojektet i alene anlægsfasen og hvis projektet skulle opgives?

(Medlemmer af Inatsisartut Knud Kristiansen og Siverth K. Heilmann, Atassut)