Revolution Slider Error: Slider with alias atassut not found.

Året 2015 – hvor vi opnåede gode resultater er nu slut.

 

Kære medlemmer ude på kysten, venner, æresmedlemmer samt alle andre samarbejdspartnere.

Året 2015 er endt. Det har været et år der for ATASSUT har budt på en del aktiviteter, hvor vi har taget stor del i at tage et ansvar, og vi er fortsat med. Vi har været med til, at træffe beslutninger på udfordrende områder, som er med til at skabe håb i samfundet, og vi har arbejdet ihærdigt for fælles mål for samfundet.

Vort land er i forandringens tid – det er rette tid til at tage nye skridt, som er nødvendige. Vi har taget de første skridt, og baner vejen for fremtiden.

 

Vores kendetegn i ATASSUT, at bane vejen for udvikling, hvilket vi har været med til, ved at sikre stabilitet til, at udforme og nå frem til vores målsætninger. Dette er et stort resultat. Jeg vil benytte denne lejlighed til, at sende vores venner i koalitionen, vores samarbejdspartnere partiet Siumut, Demokraatit, deres ledere og deres bagland en hjertelig tak. For at have sat målsætninger og truffet ansvarlige beslutninger for vort lands borgere, med kærlighed til landet og med medmenneskelighed. Jeg ser frem til et godt samarbejde i det nye år, og jeg er ikke i tvivl om, at arbejdet for borgerne vil fortsætte. Ligeledes vil jeg takke for det gode samarbejde med vort lands kommuner og deres borgmestre, kommunalbestyrelser og de mange bygders bestyrelser, for deres store arbejde for borgerne, i det nu forgangne år. Og jeg ser frem til et godt samarbejde i det nye år der nu er begyndt.

 

Dette år vil “børnene” være udgangspunktet i vores arbejde. Det skal være trygt at være barn i vort land. Vi skal bane vejen for at forbedre mulighederne for at børnenes vilkår følges med forældrenes vilkår og at der fastlægges værdier, hvorved mulighederne skal realiseres.

 

Forbedring af vuggestuer. Der er vuggestuer i mange byer hvor det er blevet bydende nødvendigt med fornyelse. Udvidelser, og forenklinger i de fysiske rammer er nødvendigt. I vore mange bygder, er der stor mangel på vuggestuer, i de enkelte steder er det enten blevet for småt eller så er der slet ingen. Det skal der handles på, i samarbejde med kommunerne.
Det er vigtigt, med forbedringer på vuggestueområdet, så børnene i trygge rammer kan opfostres med vores nationale identitet og grundlæggende værdier.

 

I vort moderne samfund, så skal børnenes og de unges muligheder i folkeskolen hele tiden udvides. Der er fortsat mange skoler ude på kysten, der endnu ikke har fået de fysiske rammer som man i “Atuarfitsialak” sigter imod. Det vil vi være med til at gøre bedre. Og vi vil fra ATASSUT gør en ihærdig indsats for, at tiltrække flere til at tage en læreruddannelse, så vi kan få flere uddannede lærere. Vi mener også, at skole-hjem samarbejdet kan smidiggøres yderligere. Ved bl.a. i højere grad udvikling af de elektroniske hjælpemidler. Vi vil fra ATASSUT være med til at smidiggøre processerne. Det er vigtigt for ATASSUT, at sikre et godt samarbejde mellem skole og forældre.

 

Uddannelse er et utrolig vigtigt emne for ATASSUT. Og til vores store glæde godkendte Inatsisartut til at der blev afsat flere midler til at udvide Piareersarfiit. Det vil i høj grad komme til at have et stort gavn for de mange der gerne vil søge ind på en uddannelse. Dermed vil der i de kommende år være mærkbare forbedringer i mulighederne for dem der skal videre i uddannelsessystemet i de kommende år.

 

Det er rigtig hårdt for os alle, at der fortsat er mangel på praktikpladser. Det er vigtigt for ATASSUT, at der er en god koordinering og samarbejde indenfor anlægsbranchen, byggeri af lejligheder og huse, andre uddannelsesinstitutioner med behov for praktikpladser, erhvervsorganisationer samt foreninger, for derigennem at få udformet en strategi, så der kommer en koordineret indsats for at få skabt en masse praktikpladser.

 

Fra ATASSUT vil vi være med til fortsat, at gøre uddannelsesområdet bedre. Det er utrolig vigtigt, at der samarbejdes ihærdigt for de unges muligheder for uddannelse. Det er vigtigt med den tidlige indsats fra folkeskolerne, og at det allerede sker i børneinstitutionerne hvor man skal forberede børnene til fremtiden. Det skal ske i tæt samarbejde med forældrene. Det er vigtigt, at så mange som muligt i vort land, kan gå videre til en uddannelse efter endt folkeskole.

 

Vi skal stadig gøre en større indsats for udbredelse af forskningsuddannelser.
Vi skal ikke blot se til, mens det primært er udenlandske forskere der forsker i de ændringer vort land gennemgår i disse tider med klimaforandringer. Selvfølgelig er det prisværdigt med den interesse der er for vort land og at det kan være med til at skabe større bevågenhed og være til gavn på globalt plan. Men vort land bør også få større udbytte af al den forskning der foregår, som bør være til gavn for udviklingen af vort land.

 

I disse år hvor vi lever, er det også vigtigt for ATASSUT at arbejde miljøet og naturen vi lever i forbliver så ren som mulig. Vi skal i højere grad bane vejen for at øge benyttelsen af ikke forurenende energiformer. Vi har indtil videre opnået at basere 75% af vort lands energiforsyning på vandkraft. Det skal vi være rigtig stolte af. Og vi skal fortsat søge nye muligheder for udnyttelse af andre rene energiformer som vindenergi, hav/tidvandsenergi, solcelle m.m., særligt i de områder hvor energi baseret på vandkraft ikke er en mulighed. Særligt er der mulighed for eksempelvis, at kunne teste forskellige energiformer i de mange bygder, og såfremt det viser sig at de gavnlige effekter taler for det, at realisere en økonomisk effektivisering. Det kan dermed skabe muligheder for erhvervslivet og i sidste ende også have en økonomisk gevinst.

 

Fra ATASSUT vil vi gerne skabe muligheder for de unge. Vi har et stort ansvar for at vore unge kan følge med i den globale udvikling. Rammer for fritidsmuligheder for børn og unge skal udformes med kommunerne. For derigennem at opnå adgang til forskellige aktivitetsmuligheder. Der skal udvikles yderligere på muligheder for idræt. Også i forebyggelsesøjemed. Med henblik på at børn og unge får adgang til sunde interesser i deres fritid, med det formål at det kan give dem gode menneskelige oplevelser og aktiviteter.

 

For ATASSUT er det vigtigt, at støtte op om børn- og ungeforeninger samt andre initiativtagere indenfor kulturlivet, da disse er med til at skabe fritidsaktiviteter og muligheder for at være med til at deltage i udviklende initiativer, som samtidig er med til at forme livet for børn og unge. Fra ATASSUT takker vi foreninger, og de mange frivillige initiativrige mennesker, og vi håber at de vil fortsætte deres værdsatte og gode arbejde i det nye år.

 

Fra ATASSUT ser vi det som vores store opgave at arbejde for i højere grad at forbedre mulighederne og livsvilkårene for vores medborgere med handicap. Der er behov for fortsat at øge antallet af bofællesskaber. Bedre støtte til forældre. Og ikke mindst udbygge deres behov gennem kompetenceopbygning, og det er nødvendigt med større fleksibilitet omkring det daglige samarbejde med social- og handicapforvaltningen. De fysiske rammer på de offentlige arbejdspladser skal være mere ”handicapvenlige” og vi vil fra ATASSUT fortsat arbejde for at arbejdspladserne begynder at påtage sig større ansvar.

Det er ligeledes vigtigt, at der i samarbejde med kommunerne sikre muligheden for adgangen for handicappede indenfor nye boligbyggerier, skolebyggerier samt andre byggeprojekter.

 

Vi er i ATASSUT rigtig glade for at deltage i de lovgivningsmæssige og økonomiske forbedringer der er skabt for de ældre og førtidspensionister. Derigennem fik vi sikret at at de ældres økonomier fik en mærkbar forbedring. Og der er fortsat behov for, at udbygge muligheder for væresteder for ældre i samarbejde med kommunerne, som de ældre helt klart har behov for. Særligt i bygderne. Der er ligeledes fortsat behov for at smidiggøre serviceringen af de ældre. Med bl.a. ældrekonsulenter som man har nogle steder, men også med dem der til dagligt arbejder med de ældre.

 

Generelt er vi tilfredse med det sociale arbejde der udføres landet over, men såfremt serviceringen af borgerne skal være baseret på mere ”medmenneskelighed”, så er der behov for flere medarbejdere. Særligt ude i bygderne og i byerne i yderområderne. Der er behov for en alsidig service, hvor der er plads til hurtige handlinger. Det skal opnås gennem samarbejde. Gennem optimering af uddannelse, med flere i uddannelse og kurser, og ikke mindst med tilbud til udviklingsmuligheder for medarbejderne.

 

Der er rigtig mange forældre i vort land, som har mange forskellige livsvilkår. I hjemmene, på arbejdspladsen, i børnehaver og vuggestuer. I ATASSUT vil vi gerne opnå og og værdsætter højt, de mange forældres mulighed for at have de nødvendige ressourcer til at give en god opdragelse af deres børn. Og har mulighed for støtte i perioder hvor de har begrænsede ressourcer. Når de oplever modstand i deres opdragelse af børn, at de har et sted de kan rette henvendelse og få den nødvendige rådgivning. Det skal ikke være således, at forældre ikke skal kunne have overskud til at opdrage børn selvom de er mindre bemidlede, uden uddannelse. Nej, alle børn skal stilles lige og have lige muligheder. De skal alle have en lys fremtid. Det vil vi fra ATASSUT atter arbejde for – Samarbejde bliver nødvendigt. Derfor opfordrer vi fra ATASSUT de mange forældre til samarbejde.

 

Byggeri er utrolig vigtigt for vort lands udvikling. Gennem byggeri skaber opfylder vi samfundets behov, og gennem byggeri skabes der uddannelse, arbejdspladser, praktikpladser og mange andre vigtige ting opstår og opfyldes. Børnehaver, skoler, plejehjem, hjem, arbejdspladser som for os alle har en stor værdi. Derfor vil vi fra ATASSUT fortsætte med at brede bygge- og anlægsprojekter til kysten. Hvor det koordineres i samarbejde med kommunernes behov og deres prioriteringer. På den måde sikrer vi muligheder i erhvervslivet, og dermed efterkomme de behov der er mange steder.

 

På området der vedrører boliger, byggeri af lejligheder, selvbyggerhuse har vi fortsat store udfordringer. For ATASSUT er hjemmet det centrale. Hvis en hvilken som helst familie har en bolig, så har de også som regel et bare bedre livsgrundlag, til at kunne opdrage børn, til en hverdag hvor hjemmet er det centrale. Derfor er der i højere grad behov for forbedring indenfor boligområdet og større boligprojekter. Det må altid være et mål at skabe sig sit eget hjem. Og ATASSUT vil fortsat arbejde for at skabe mulighederne for at kunne få sig eget hjem her i Grønland. Gennem nybyggerier, vedligeholdelse og en tilpasning til nutiden.

 

Vi har fortsat gode muligheder for udbygning af handelen, på hjemmemarkedet, men også med udlandet. Og vi er i ATASSUT klar til at være med til at bane vejen. Det skal være godt at være erhvervsdrivende i Grønland. Der skal være smidigere veje og vilkår til at drive erhverv. På den måde kan vi gøre vort land mere konkurrencedygtigt i forhold til andre lande. Vi må opnå de bedste grundlad for iværksætteri, muligheder for rådgivning, bedre finansieringsmuligheder. Gennem skattefordele. Ligeledes gennem privatisering af de offentlige virksomheder.

 

Større reformer bliver det næste. Der er mange ting der ikke kan undgås hvis samfundet skal foretage yderligere tiltag – et af disse er anlæggelse af nye lufthavne. Vort land er særegen, også hvad angår infrastrukturen. Når anlæggelse af de nye lufthavne er gennemført, vil der komme mange strukturmæssige forandringer i samfundet, da det vil åbne op for store muligheder. For det første vil vort land rent trafikmæssigt blive mere sammenhængende. Det vil kunne mærkes ved at det bliver billigere at rejse. De hjemmehørende får bedre råd til at rejse, og ikke mindst få større muligheder for at besøge familien og derudover bliver bedre muligheder for at kunne rejse til udlandet. Dette vil have en stor gavnlig effekt på turismen. De hjemmehørende får større mulighed for at servicere turister, flere muligheder for etablering af nye erhverv, flere uddannelsesmuligheder, grundlag for at etablere nye overnatningssteder, bedre indtægtsmuligheder for lokale husflidskunstnere samt andre der lever af kulturlivet, og mange steder vil der blive grundlag for nye indtægtsmuligheder samt vedvarende arbejdspladser. Vi har jo så meget og så mange fantastiske steder og ting at tilbyde til turister! Endelig vil vi få muligheden for at kunne udbyde disse, hvor fiskere og fangere kan stå for forsyning af råvarer til grønlandske fødevarer, og nye overnatningssteder kan huse gæsterne, og folk der er beskæftiget indenfor kulturlivet og turismen vil kunne tilbyde oplevelser til turisterne, og omsætningerne i de lokale områder vil øges. Dette tiltag vil vi fra ATASSUT deltage i, og jeg håber at vi sammen kan opnå de fremskridt.

 

Det er vigtigt at samarbejde med andre lande. Om det omhandler, handel, uddannelse eller anden form for samarbejde. I de seneste år har vi opnået gode resultater gennem vores repræsentation i udlandet. Det er altid vigtigt at søge nye veje for handelssamarbejde. Og det er også vigtigt at benytte disse muligheder til at åbne døre for vore unge der gerne vil tage en uddannelse i udlandet. Og der skal hele tiden arbejdes for at øge kvaliteten af information om og kendskabet til vort land.

Det er vigtigt for ATASSUT, at vi i arbejdet for at opnå større selvstændighed, har fokus på de mange områder som stadig hører ind under den danske regering, og at vi sikrer en så god koordinering og prioritering af de områder vi skal overtage, hvordan disse skal finansieres og ikke mindst hjemtagelse af arbejdspladser også hænger sammen med uddannelse. Det er vigtigt for ATASSUT at der sker en ansvarlig hjemtagelse af ansvarsområderne og at det har stor betydning.

 

Vi er på vej mod selvstændighed. Et grønlandsk folk, hvor vi alle er frie er ATASSUT´s målsætning. Vi vil forme fremtiden på ansvarlig vis for os selv og for resten af verden. Selvom initiativerne er i gang, så er der fortsat behov for store reformer. For ATASSUT er det utrolig vigtigt, at selvstændigheden har udgangspunkt i os selv – at folket af Grønland er udgangspunktet, os selv. Vores identitet, værdier, vores kulturforståelse.

 

Vores evne til selvforsørgelse, fortsat udvikling af vores produktion, er områder som vi i ATASSUT arbejder ihærdigt for. Og vi er også rigtig stolte af, når vi i vore hjem kan spise med vore familier, som vi selv har henet fra landets egne spisekamre, det være sig krydderier, kød, kartofler, ja, al det vi nu selv kan producere, hvor vi til maden kan drikke af landets velsmagende vand. Og vi tror på i ATASSUT, at vi alene som folk ikke behøver at benytte os af den mulighed, men at den også kan gavne os indenfor handlen. Men at det også bliver et af de vigtigste kendetegn for os som et folk, at vi kan tilbyde det til andre verdensborgere, derfor er også vigtigt for ATASSUT, at vi værner om vore ressourcer og dets omgivelser det være sig vores natur og miljø. Det er også vigtigt for ATASSUT at vi indenfor dyrkning af land, landbrug og dyrhold o.lign. fortsat arbejder for udvikling og udbygning, da det er nødvendigt at vi i hurtigere og i højere grad bliver så selvforsynende som muligt.

 

 

Fangst og fiskeri er vores livsgrundlag. Gennem mange år har det været vore forfædres livsgrundlag. Vores største eksportprodukt er fisk. Dette viser hvad vores omverden har af behov. Samt hvilke muligheder der fortsat er indenfor samhandlen. Det betyder således også at der indenfor fiskeriet fortsat er store havområder som fortsat bør udforskes for, at kunne benyttes os af de endnu uudnyttede ressourcer.

 

Med hensyn til de fangstdyr der er underlagt restriktioner, så er det for ATASSUT vigtigt, at der foretages grundige undersøgelser. Og såfremt det er nødvendigt, at det sker med udenlandsk ekspertise. Og fra ATASSUT mener vi at det er utrolig vigtigt at den viden som fangerne sidder inde med også benyttes i forskningsøjemed. På den måde kan vi være med til at sikre en mere omfattende indsamling af viden fra vores langstrakte kyst.

 

Efter den kommunale reform, er der desværre sket en forringelse af servicen for mange borgere. Selvom de ærede kommunalbestyrelsesmedlemmer arbejder hårdt og ihærdigt, så er der desværre forskellige omstændigheder der gør det umuligt at opnå de oprindelige formål. Dette kan vi fra ATASSUT ikke bare lade stå til. De indtil videre fire kommuner trænger til at reformeres på ny. Der er behov for at borgerne i højere grad kan få en smidigere servicering, borgernær og med en mere behovstilpasset servicering af borgerne. Fra ATASSUT vil vi arbejde helhjertet. Og vi indbyder borgerne til samarbejde. Lad os i samarbejde skabe bedre rammer for en ny kommunalreform. Der er behov for at dele Qaasuitsup kommunia i enten to eller tre dele. Og vi er i ATASSUT bevidste om at der også er borgere der ønsker en anderledes opdeling i andre kommuner. Det respekterer vi og vi er klar til at indgå i en dialog hvor der er ønsker om forandring.

 

Vort lands økonomi kan til stadighed blive endnu bedre. De mål og målsætninger der er sat indtil videre ser vi fra ATASSUT som værende nødvendige, og vi mener at ved fastsættelse af disse, så kommer det til at have stor gavn for landets økonomi. Derfor har vi et stort håb for at målsætningerne, da det vil være med til at give en mærkbar økonomisk fremgang for os alle.

 

I ATASSUT ser vi dette år, som det år hvor samfundet vil gennemgå nødvendige forandringer og store beslutninger vil blive truffet. Det vil indebære store samfundsmæssigt vigtige beslutninger. Derfor håber vi fra ATASSUT på og vil arbejde hårdt for at det bliver et år hvor samtlige partier samarbejder. Hvor partierne hjælpes ad og samarbejder på lige fod om at træffe de store beslutninger, som: indgåelse af en bred sundhedsforlig. Bred anlægsstrategi, med fokus på uddannelse samt mange andre vigtige områder.

I ATASSUT ser vi lyst på fremtiden. Vi har store håb for det nye år som vi har begyndt, som vi gennem samarbejde kan være med til at skabe fremskridt indenfor velfærden.

 

Jeg ønsker alle vore medborgere langs hele kysten, de bedste ønsker om et godt helbred og lykkebringende godt nytår.

 

 

Knud Kristiansen

Formanden